Instandhouding waterkeringen

Handreiking Grasbekleding 1.0

In April 2018 is de handreiking Grasbekleding 1.0 gelanceerd. Deze handreiking is als website alleen online te bereiken via https://handreikinggrasbekleding.nl/

Wat biedt de handreiking?
Deze handreiking biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen. Aan de hand van overzichtelijke menu’s komen onder andere beleidsmatige zaken aan de orde en uitleg over de grasbekleding. De handreiking gaat in op de aanleg en op achtergronden en uitvoering van het beheer van de grasbekleding. En het biedt informatie over lopende projecten en pilots die te maken hebben met de grasbekleding.

Waarom is de handreiking gemaakt?
Sinds 2017 geldt er een nieuw beoordelingsinstrumentarium voor de waterkeringen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de grasbekleding wordt beoordeeld. En dus voor de wijze waarop een waterkeringbeheerder de bekleding beheert, onderhoudt, inspecteert. De handreiking legt verbanden tussen het WBI2017 en het dagelijks beheer. Het biedt een duidelijke werkinstructie voor het veldwerk van de beoordeling. Daarnaast speelt de handreiking uitgebreid in op de bestuurlijke keuze voor het streven naar bloemrijke dijken.

Is de handreiking helemaal af?
Nee, het projectteam heeft ervoor gekozen een handreiking op te leveren met de actuele kennis van grasbekledingen. Die ontwikkelt doorlopend. Daarom is de handreiking geen document, maar een website zodat nieuwe kennis direct kan worden gedeeld. Bepaalde onderdelen moeten nog verder worden uitgewerkt. We werken bijvoorbeeld aan factsheets van probleemsoorten op waterkeringen. En aan factsheets over schadebeelden, met voor beide facstsheets een grondige analyse hoe die ontstaan, wat de risico’s zijn en wat je er aan kunt doen. Die kunnen een mooie basis vormen voor beheer- en onderhoudsplannen in het kader van de zorgplicht.

Kan ik een steentje bijdragen?
Ja, de handreiking die sinds 22 maart draait, is versie 1.0. Elke bijdrage in de vorm van correcties, aanvullingen of vragen zijn welkom via het mailadres info@handreikinggrasbekleding.nl . Voor het doorontwikkelen van de factsheets van probleemsoorten zoeken we nog ecologen en dijkbeheerders die hieraan kunnen meewerken. Ook voor de factsheets over schadebeelden zoeken we nog expertkennis om die verder te ontwikkelen.