Instandhouding waterkeringen

Jaarprogramma 2018

                                                                        PIW3.0 Jaarplan 2018


PIW3.0 in 2018


Korte terugblik en toekomstvisie

Het jaar 2018 staat in teken van het opstarten van PIW3.0. Op 31-december 2017 liep het PIW2.0 programma officieel ten einde, maar de waterkeringbeheerders hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuw programma: PIW3.0

Het PIW2.0 heeft zich in 2017 voornamelijk gericht op de Zorgplicht, het organiseren van de kennisdag, het doorzetten van de lopende projecten en het vormgeven van de toekomstige samenwerking in PIW3.0. Het nieuwe programma, PIW3.0, legt de nadruk op meer dan alleen het inspecteren van de waterkeringen en richt zich ook op de koppeling naar beheer en onderhoud oftewel instandhouding. De ambitie is om de waterkeringbeheerder te ondersteunen om in 2023 ‘aantoonbaar in control’ te zijn.

Zorplicht

Wat betreft de Zorgplicht zal PIW3.0 doorgaan op de ingezette route. De Zorgplicht is een belangrijk thema voor de waterkeringbeheerders. PIW helpt de beheerder door het uitlichten van Zorgplicht praktijkvoorbeelden (voorbeelddocumenten) op de website van PIW. De ILT zal dit jaar inspecties uitvoeren bij de waterkeringbeheerders en het PIW houdt de vinger aan de pols voor mogelijkheden om behoeftes sectoraal in te vullen.

De drie O's

Het PIW houdt in 2018 vast aan de drie werksporen: Ontmoeten (en verbinden), Ondersteunen en Ontwikkelen. Wel is de intentie om voor PIW3.0 een andere werkwijze toe te passen bij het uitwerken van de producten. Daar waar mogelijk is het voorstel om, wanneer sprake is van een gedragen aanpak en resultaat, in te zetten op korte sprints en veel energie te steken in een bepaald onderwerp (SCRUM-methodiek). Zo komt men in een relatief korte tijd tot een concreet product.

Activiteiten en Producten voor 2018

Eind 2017 is als wijze van afsluiting van PIW2.0 en aftrap PIW3.0 een werkplaats georganiseerd in het LEF Future Center bij Rijkswaterstaat. Hiervoor waren waterkeringbeheerders en marktpartijen uitgenodigd om met hun kennis en ervaring uit de praktijk invulling te geven aan PIW3.0. Hierbij kwamen het beheer bij het ontwerp en beoordeling van waterkeringen, buitenbeeld naar binnenbeeld, plaagsoorten, risicogestuurd beheer en onderhoud en de grasbekleding van waterkeringen naar voren als thema’s om in de toekomst door het PIW de focus op te leggen.

Tijdens PIW2.0 is gestart met de ontwikkeling van een handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud en een handreiking grasbekleding. Laatst genoemde wordt op de Kennisdag 2018 gepresenteerd en gepubliceerd. De handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2018. Voor de thema’s plaagsoorten en buitenbeeld-binnenbeeld worden in 2018 Terms of References opgesteld. Voor plaagsoorten in de vorm van een probleemomvang verkenning. Daarnaast werkt het PIW in 2018 aan de volgende thema’s: Drones en inspecties, actualisatie van de Digigids op het gebied van gras- en steenbekleding en het omzetten van de Digigids naar de NEN.

Ook ondersteunt PIW het Platform Professionaliseren Dijkbewaking bij het ontwikkelen van een opleiding ter professionalisering van de dijkwacht in Nederland. Begin 2018 zijn hiervoor tijdens de werkgroep Professionalisering Dijkbewaking een drietal producten opgeleverd: 1) het handboek dijkwacht (rode boekje), 2) de opleidingsmodules en 3) waarnemingsformulieren. Daarnaast faciliteert PIW het Platform Waterkeringen. Ook organiseert het PIW in 2018 een aantal themadagen. Denk hierbij aan de gras- en dierendagen.

Het thema voor de kennisdag op 22 maart 2018 is ‘Vakmanschap, altijd in beweging’ en wordt ook dit jaar weer georganiseerd in Burgers Zoo te Arnhem. Begin 2018 is het programma voor deze dag samengesteld door en voor waterkeringbeheerders. Het programma staat in het licht van samenwerken en verbinden. Ook begint in het derde en vierde kwartaal de voorbereiding voor de Kennisdag in 2019.


Projecten en producten 2018

Zoals hierboven beschreven, kent het PIW drie werkwijzen of sporen, namelijk:

1)      Ontmoeten: Door het bijeenbrengen van de beheerders ontstaat er een beter en sterker netwerk. Beheerders kennen elkaar beter. De drempel om elkaar vragen te stellen wordt lager. Ook de stap naar het samenwerken in een verbeterproject wordt kleiner. PIW heeft een belangrijke functie om platformen te faciliteren zoals de kennis- en themadagen.

 

2)      Ondersteunen: Als de beheerders elkaar gevonden hebben en samen een vraag hebben geformuleerd dan helpt PIW bij het zoeken van een passen antwoord. PIW faciliteert de beheerders bij het zelf aan de slag gaan met de vraag. Beheerders werken nieuwe kennis uit tot eigen praktisch toepasbare handreikingen of andere producten in zogenoemde PIW werkplaatsen. Het ondersteunen-spoor is er op gericht om kennis praktisch toepasbaar maken voor het dijkbeheer.

 

3)      PIW bestudeert (samen met de beheerders) of een nieuwe theorie of methodiek interessant is voor de dijkbeheerder op de middellange en lange termijn. Zo verkende PIW de mogelijkheden van riscogestuurd beheer en onderhoud, internationale beheermethodieken en wetenschappelijk onderzoek naar grasbekledingen. Samen met bureaus en kennisinstituten werkt PIW aan de vraagstukken van overmorgen. Kortom, PIW maakt kennis praktisch toepasbaar voor de dijkbeheerder.

 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten voor het PIW3.0 programma welke in 2018 uitgevoerd worden. Deze zijn ingedeeld volgens de bovenstaande beschreven werkwijzen.