Inspectie waterkeringen

PIW3.0 in het kort

Rijkswaterstaat (RWS) en de STOWA gaan samenwerken in het programma PIW3.0, met  als ambitie de keringbeheerder te ondersteunen om in 2023 'Aantoonbaar In Control' te kunnen zijn. Het programma maakt (nieuwe) kennis praktisch toepasbaar voor het beheer van de waterkeringen. De dijkinspecteur/objectbeheerders is de primaire doelgroep van het programma.

Aantoonbaar in control - Een ambitie die sterke raakvlakken heeft met de Zorgplicht primaire waterkeringen. De verplichting die waterschappen hebben om aan de ILT te laten zien dat ze het waterkeringenbeheer in de smiezen hebben. PIW zal de beheerder helpen bij een aantal van de 12 zorgplicht-onderdelen, met name  inspectie, onderhoud. Daarnaast ook calamiteiten, informatievoorziening en vergunningverlening en handhaving.


 

Een programma dat verder gaat en de koers verbreed

Ondersteunen, ontmoeten en ontwikkelen zijn drie belangrijke sporen in de PIW strategie. De jaarlijse Kennisdag Inspectie Waterkeringen in maart staat in het programma centraal. Projecten communiceren over voortgang, nieuwe methodieken en andere resultaten op deze dag. Beheerders leren elkaar kennen en vinden. Werken samen aan nieuwe oplossingen of signaleren gezamenlijke vraagstukken. Buitenlandse organisatie delen internationale kennis, of andere sectoren vertellen iets over assetmanagement. Met zo’n 250 deelnemers verreweg het belangrijkst onderdeel van het programma. PIW werkt met kennisdagen, themadagen, werkgroepen en opdrachtnemers om als sector het beheer en onderhoud in Nederland verder te professionaliseren. PIW maakt wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar voor het dagelijks beheer van waterkeringen. PIW maakt deze kennis toepasbaar. PIW werkt vraaggestuurd en verbind beheerders die aan dezelfde vraagstukken willen werken. Daar waar de beheerder zelf een ‘fte’ bijlegt, zorgt PIW voor het faciliteren van de samenwerken en het bijdragen met budget.

Dit programma organiseert evenementen en netwerkbijeenkomsten voor kennisuitwisseling, ontwikkelt instrumenten (handreikingen, voorbeeldbeschrijvingen) voor het dagelijks beheer van waterkeringen en implementeert kennis met pilotprojecten. Vraag gestuurd werken, verleiden, inspireren en verbinden zijn centrale aspecten van de strategie. De kennisdag Inspectiewaterkeringen staat centraal binnen het programma.