Instandhouding waterkeringen

7 Stuurgroep Zorgplicht, Handreikingen en Analyses

ZorgplichtAlle waterkeringbeheerders gaan aan de slag met de zorgplicht. Dit doen zij samen en met de eigen organisatie. Het plan van aanpak is het startpunt voor deze ontwikkeling. Deze pagina bevat documenten vanuit de Stuurgroep Zorgplicht om de waterkeringbeheerders handvatten te geven bij het invullen van de zorgplicht.


Nr 
   Beschrijving document     Beheerder 
Datum 
Downloaddocument 
12  

Handreiking Peerreviews zorgplicht primaire waterkeringen
Doel is met deze handreiking de waterkeringbeheerders in Nederland richtlijnen te bieden voor het uniform organiseren en uitvoeren van een peer-review betreffende de zorgplicht
voor primaire waterkeringen. De handreiking kan gebruikt worden door de host-organisatie. Deze handreiking is in opdracht van het directeurenoverleg waterveiligheid opgesteld door de werkgroep zorgplicht. In de werkgroep zorgplicht zijn de STOWA, Unie van Waterschappen, een aantal waterschappen en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. Ook ILT was bij overleggen van de werkgroep aanwezig voor afstemming over een aantal onderwerpen. Het Platform Waterkeringbeheer heeft op voorhand meegedacht bij de ontwikkeling van deze handreiking en de uitwerking van de peer-reviews inhoudelijk getoetst.

   

UvW, STOWA, AT Osborne, Rijkswaterstaat

Eva Kool
Carla de Koning

okt 2019

Handreiking Peerreviews zorgplicht primaire waterkeringen.pdf

Gegevensverzameling zorgplicht v1.0.xlsx

11  

Analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen
Deze notitie bevat een sector-brede analyse over de zorgplicht primaire waterkeringen op basis van de inspectierapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectieresultaten zijn in deze analyse benut voor het verkrijgen van een uniform beeld over de stand van zaken betreffende de zorgplicht bij de waterkeringbeheerders. De resultaten van de
inspecties zijn samengevat en hieruit zijn de belangrijkste leerpunten voor de sector gehaald. Deze analyse is uitgevoerd door de Unie van Waterschappen, de STOWA en AT Osborne en
onafhankelijk van de ILT.

   

UvW, STOWA, AT Osborne, ILT

Eva Kool
Carla de Koning

okt 2019 Analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen.pdf
10  

Eerste landelijke indrukken ILT
Tijdens de 24-uurs vergadering van het Platform Waterkeringenbeheer in november 2018 zijn de eerste landelijke bevindingen van de ILT met betrekking tot de zorgplicht van de waterkeringbeheerders gepresenteerd. Hierbij kwam naar voren dat voornamelijk de thema's beheer dagelijkse gegevens, bediening kustwerken en calimiteitenzorg nog aandacht behoeven in de toekomst.

   

SG Zorgplicht

Eva Kool

 nov 2018  ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen.pdf
9   Handreiking rapportage zorgplicht
Deze handreiking biedt handvaten voor het opstellen van een rapportage zorgplicht. De handreiking reikt de elementen aan waaruit een rapportage zorgplicht minimaal zou moeten bestaan. De rapportage zorgplicht is onderdeel van een integrale veiligheidsrapportage. De handreiking is geschreven door en voor de waterkeringbeheerder. Het document is vastgesteld in de stuurgroep Zorgplicht van augustus 2017.
   

SG Zorgplicht.

Carla de Koning

okt 2017

Handreiking Zorgplicht 2017.pdf
8   Dummyrapportage zorgplicht
Als bijlage van de handreiking is een dummyrapportage toegevoegd met voorbeelden om de keringbeheerder zoveel mogelijk te helpen met het opstellen van een rapportage. Het document is vastgesteld in de stuurgroep Zorgplicht van augustus 2017.

   

SG Zorgplicht.

Carla de Koning

okt 2017 Dummyrapportage Zorgplicht 2017.pdf
7   Basiseisen uitvoering Zorgplicht
De set basiseisen is een uniform kader van, door en voor de beheerders van de primaire waterkeringen. De set basiseisen beschrijft het minimumniveau voor de uitvoering van de 7 operationele activiteiten van de zorgplicht. ILT gebruikt deze eisen om de toezichtstrategie voor uitvoering van de zorgplicht definitief vorm te geven. De basiseisen zijn geaccordeerd in de CWK en door het bestuur van RWS (proceseigenaar Omgeving en AssetManagement).
   

SG Zorgplicht


Carla de Koning

dec 2016 Basiseisen uitvoering Zorgplicht.pdf
6   Toelichting op basiseisen uitvoering Zorgplicht
Dit document bevat handvatten om te voldoen aan de basiseisen, aangevuld met voorbeelden, en bevat geen extra eisen.
   

SG Zorgplicht


Carla de Koning

dec 2016 Toelichting basiseisen uitvoering zorgplicht.pdf
5  

Ambitiemodel implementatie zorgplicht [concept]
Op initiatief van de stuurgroep zorgplicht is een ambitiemodel in ontwikkeling om gezamenlijk richting te geven aan de prioriteiten van de keringbeheerders voor de implementatie van de zorgplicht primaire waterkeringen. Centraal in de notitie staan het belang van eigenaarschap op alle niveaus, het belang van het definiëren van een eigen bestuurlijke ambitie zorgplicht (bijvoorbeeld o.b.v. een risico-analyse) en een tijdspad voor prioritaire activiteiten in de implementatie van de zorgplicht. Het ambitiemodel blijft in 2016 nog in ontwikkeling.

   

SG Zorgplicht.

Carla de Koning

Juli 2016  Ambitiemodel Zorgplicht.pdf
4  

Visie op zorgplicht waterkeringen: gezamenlijke kijk waterschappen op de invulling van de zorgtaak
De waterschappen hebben met ondersteuning van de Unie van Waterschappen en STOWA een visie op de zorgplicht waterkeringen opgesteld: “gezamenlijke kijk waterschappen op de invulling van de zorgtaak”. Het doel van deze visie is enerzijds om tot op bestuurlijk niveau aandacht te vragen voor de zorgplicht en te kijken waar we als waterschappen samen op kunnen trekken en anderzijds om als sector transparant te zijn over de wijze waarop wij deze taak invullen.

   

SG Zorgplicht.

Carla de Koning

Mei 2016 Visie op de zorgplicht .pdf
3  

Analyse auditresultaten pilots ILT uit 2014 en 2015 [concept]
Om een gedeeld beeld te krijgen waar de sector grosso modo in de ontwikkeling van de zorgplicht staat is op initiatief van de Stuurgroep Zorgplicht een analyse van de auditresultaten uitgevoerd. Dit initiatief is ontstaan in afstemming met ILT. De basis voor de analyse zijn de auditresultaten uit 2014 en 2015 van pilots van de ILT en rapportages die door waterschappen zijn gedeeld. Deze notitie bevat een voorlopige analyse en bevat nog niet de auditresultaten van RWS.

   

SG Zorgplicht.

Carla de Koning

April 2016 Notitie Auditresultaten .pdf
2  

Kernboodschap zorgplicht waterkeringen: Samen aan de slag
In de kernboodschap zorgplicht waterkeringen ‘samen aan de slag’ is verwoord wat de zorgplicht voor de sector inhoudt, wat de gezamenlijke ambitie is van de waterkeringbeheerders en op welke manier de stuurgroep samen met de beheerders invulling wil geven aan de gezamenlijke visie op de zorgplicht zoals vastgesteld in mei 2015. Deze kernboodschap is via online nieuwsbrieven en vakbladen verspreid namens de Unie van Waterschappen, STOWA en de stuurgroep zorgplicht.

   

SG Zorgplicht.

Carla de Koning

Jan 2016 Kernboodschap Zorgplicht.pdf
1  

Roadmap ontwikkeltraject zorgplicht
De stuurgroep zorgplicht benadert de zorgplicht als gezamenlijk leertraject en wil met een landelijke aanpak een bijdrage leveren aan de vraag waar de waterkeringbeheerders op 1 januari 2017 (en verder in de toekomst) moeten staan. De roadmap is geen blauwdruk, maar geeft een wensbeeld aan hoe de waterkeringbeheerders het ontwikkeltraject zorgplicht individueel en gezamenlijk doorlopen. De roadmap is een iteratief product en continue in ontwikkeling. 

    SG Zorgplicht


Carla de Koning

 
Dec 2015 Roadmap Zorgplicht.pdf