Instandhouding waterkeringen

Plan van aanpak

ZorgplichtAlle waterkeringbeheerders gaan aan de slag met de zorgplicht. Dit doen zij samen en met de eigen organisatie. Het plan van aanpak is het startpunt voor deze ontwikkeling. Op deze pagina delen verschillende keringbeheerders het plan van aanpak dat zij hebben ontwikkeld. Soms doen zij dat zelfs samen met een aantal organisaties.

Nr 
 Beschrijving document Beheerder 
Datum 
Downloaddocument 
4

Plan van aanpak Zorgplicht HHNK
Op 1 maart 2016 heeft de directie van HHNK het Plan van Aanpak 'Implementatie kader Zorgplicht' vastgesteld. Het plan van aanpak beschrijft hoe HHNK de organisatie voorbereid op de gewijzigde situatie. Aangezien een groot aantal afdelingen van de organisatie direct of indirect bij de zorgplicht is betrokken is het plan voorgelegd aan de directie.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Mrt
2016

Plan van aanpak.pdf
3

Nulsituatie WSRL
Waterschap Rivierenland heeft in een vroegtijdig stadium er voor gekozen om actief de zorgplicht op te pakken. Het waterschap heeft een gap-analyse uitgevoerd gebaseerd op een eerste opzet van HHNK en de vragen van ILT. Met de gap-analyse is middels factsheets in beeld gebracht wat er moet gebeuren om aan de eisen van ILT te voldoen. Het resultaat hiervan is als beeld opgenomen in de jaarlijkse veiligheidsrapportage.

Rivierenland

Mrt 2016 Nulsituatie WSRL.pdf
2

Zorgplicht Uitvoeringskader Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft het landelijke Kader Zorgplicht concreter gemaakt in het Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen Rijkswaterstaat. Dit was nodig voor de implementatie in de eigen werkprocessen. Per activiteit is een plan-do-check-act matrix uitgewerkt, waarin Rijkswaterstaat ook heeft aangegeven wanneer goed, goed genoeg is. Dit Uitvoeringskader is door het Bestuur van Rijkswaterstaat in november 2015 vastgesteld en wordt nu geïmplementeerd.

Rijkswaterstaat

Nov
2015

Uitvoeringskader RWS.pdf
1

Plan van Aanpak Zorgplicht R&O
Met het afronden van de verlengde 3e toetsronde wil het waterschap de opgedane kennis van de keringen borgen en omvormen naar een doorlopende zorgplicht. Alle informatie die daarbij impliciet binnen de organisatie voor handen is moet expliciet worden gemaakt. Alle acties die worden uitgevoerd binnen de zorg voor onze keringen moeten onderdeel zijn van een (of meerdere) plan-do-check-act-cycli. Het voorliggende plan van aanpak geeft de wijze weer waarop het waterschap vorm wil geven aan de verdere borging van de zorgplicht.

Waterschap Limburg Apr
2014
Plan van aanpak.pdf