Instandhouding waterkeringen

Jaarprogramma 2015/2016

Overzicht

  1. Inleiding
  2. Verkennen en verdiepen
  3. (onder)steunen van de professionalisering
  4. Verbinden en kennisdelen
  5. Opbrengst PIW


Waterkering

1. Inleiding

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) heeft de ambitie om de inspecties & het in stand houden van waterkeringen in Nederland verder te professionaliseren. PIW is gericht op de volgende twee doelstellingen:

Continu inzicht

  • Het realiseren van een uniform inspectieproces van voldoende kwaliteit bij alle waterkeringenbeheerders, zodat de resultaten onderdeel uitmaken van de voorgenomen continue Veiligheidstoetsing van de primaire en regionale waterkeringen.

Professioneel beheer en innovatie

  • Bijdragen aan het efficiënt en transparant beheren van waterkeringen, mede gebaseerd op de principes van Asset management. Het stimuleren van innovaties in het gebied van inspecties van waterkeringen door middel van deze twee doelstellingen  draagt het programma PIW bij aan visie om de verbetering van de relatie met de aangrenzende beheercyclus, toetscyclus en implementatie bij waterbeheerders.

Het programma PIW 2.0 is gestart in 2013 is sinds 2015 met een jaar verlengd tot eind 2017. Met deze verlenging sluit het programma beter aan op de systeemsprong in 2017, die de overgang naar nieuwe normen en ontwikkelingen, zoals de Zorgplicht, met zich meebrengt.

Aangrenzende cycli

PIW ziet een verschuiving van de vraag van de waterkeringenbeheerders voor meer aandacht op ‘in stand houden’ van waterkeringen. Deze vraagverschuiving heeft mede te maken met ontwikkelingen als de zorgplicht, LCC benadering in het hoogwaterbeschermingsprojecten en de toenemende druk op het beheerbudget bij de waterkeringenbeheerders.

In het programmajaar 2015/2016 ligt de focus voornamelijk op de programmavelden ‘(2) Ondersteunen’ en ‘(3) Verbinden en kennis uitwisselen’. Daarnaast worden een drietal kleine verkenningen uitgevoerd binnen het programmaveld ‘(1) Verkennen en verdiepen’.  

Het programmateam staat open voor projectideeën die bijdragen aan de PIW doelstellingen. Graag nodigen wij u, als waterkeringenbeheerder, uit om uw ideeën toe te lichten en samen te werken aan een veiliger, efficiënter en transparantere inspectie en beheer van de Nederlandse waterkeringen.


2. Verkennen en verdiepen

Sinds de start van het programma PIW in 2013 zijn er verschillende rapporten en producten ontwikkeld. Een studie naar de mogelijkheden van beheermaatregelen heeft geleid tot een folder Beheermaatregelen met een stappenplan om beheermaatregelen te ontwerpen en om de (schaal)risico’s van de inzet van meerdere beheermaatregelen te visualiseren in een kaart. Daarnaast is een Handreiking Drones en inspectie ontwikkeld, waarmee de beheerder kan verkennen in hoeverre drones kunnen bijdragen in het beheer van waterkeringen.
     

In het programmajaar 2015 - 2016 richt PIW zich  op het vertalen van nieuwe kennis en ervaringen naar de beheerpraktijk. Het kan gaan om kennis uit ontwikkeltrajecten als het International Levee Handbook, kennis uit KPP onderzoeksprojecten van Rijkswaterstaat of kennis uit lokale projecten als muizenplaag bij ‘t Wetterskip Fryslân. Zo gaat PIW kijken of de Handreiking Inspectie Waterkeringen kan worden verbeterd met kennis uit het International Levee Handbook. Ook zal PIW het komende de kennis uit het werkdocument Beheermaatregelen uit 2014 – 2015 toetsen aan de praktijk in een pilot bij de waterkeringenbeheerders.

De kennisagenda waterveiligheid levert nieuwe langjarige onderzoeksprojecten. PIW haakt ook aan bij nieuwe onderzoeksprojecten bij partners, zodat het beheer en onderhoud voldoende meegenomen wordt in de onderzoeksprojecten.

Leren van het International Levee handbook

Aandachtsveld: Inspectiecyclus

 

Een deskstudie  naar de verbeteringen van de handreiking Inspectie Waterkeringen, door een analyse uit te voeren op de gepubliceerde International Levee Handbook.
 

Product:  Notitie aanbevelingen voor Handreiking IW 2.0

Samenwerking: N.v.t.

 

Dieren op de dijk

Aandachtsveld: Inspectiecyclus

Het bieden van inzicht in de problematiek bij de bestrijdingsmaatregelen en herstelwerkzaamheden als gevolg van dieren op de dijk. Hiermee heeft de beheerder een beter handelingsperspectief bij het waarnemen van schades of sporen van dieren op de dijk en bij het nemen van herstel of bestrijdingsmaatregelen.  

Product:  Verkenning Dieren op de Dijk

Samenwerking: nog n.v.t.

 

Pilot Beheermaatregelen 

Aandachtsveld: Continu Inzicht

Pilot Beheermaatregelen in regio Noord en regio Zuid. Waterschappen werken aan het ontwerp en rapportages van beheermaatregelen. Het waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aas werken samen in een werkplaats regio Noord. Regio zuid bestaat uit het waterschap Peel & Maasvallei en waterschap Aa en Maas.

 

Product:  Notitie met aanbevelingen (product en programmaniveau)

Samenwerking: Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aas, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Aa en Maas

 


Zorgplicht

3. (Onder)steunen van de professionalisering

In de voorgaande jaren heeft PIW geïnventariseerd waar de behoefte van de waterkeringenbeheerders ligt op zowel management als operationeel niveau. Op basis van deze behoefte heeft PIW vervolgens verkenningen uitgevoerd, verbindingen gelegd en kennisuitwisseling gefaciliteerd. Denk hierbij aan het financieel steunen van Flood proof onderzoek naar noodmaatregelen bij de TUDelft en de Dijkwachtapp van Aa en Maas, Rivierenland en anderen.


Daarnaast  steunt PIW de waterkeringenbeheerders in regionale werkplaatsen, waar de beheerder gezamenlijk eigen inspectieplannen en rapportages opstellen en verbeteren (project 2.2). Zo helpt PIW de beheerders te voldoen aan benodigde verbeteringen in het kader van de Zorgplicht. Waar de sector gezamenlijk wil verbeteren in het kader van de Zorgplicht is PIW bereid om te helpen.

CONCEPT kaart MTconsult


Onder andere heeft het waterschap Groot Sallland kennis opgedaan met het uitvoeren van een Gapanalyse in het kader van het certificeren van Asset management. PIW gaat deze kennis ontsluiten zodat andere waterkeringenbeheerders hier profijt van hebben. Daarmee helpt PIW de beheerders bij het verbeteren van het beheer en verlagen van de kosten.

 
Werkplaatsen Inspectieplannen en -rapportages 

Aandachtsveld: Samenwerken

De waterschappen werken in regio’s samen aan het verbeteren van de eigen inspectieplannen en rapportages. Het programma PIW ondersteunt en faciliteert de bijeenkomsten. PIW blijft deze samenwerking verder ondersteunen voor de resterende waterschappen in het jaar 2015-2016.    

Product:  Notitie met aanbevelingen voor handreiking Inspectie Waterkeringen

Samenwerking: Alle waterschappen.Gapanalyse asset management met ISO 55001 

Aandachtsveld:  Samenwerken

In 2015 werden de methodieken van Asset management verkend, door een gap analyse ISO55000 uit te voeren bij waterschap Groot Salland en toe te passen op een dijkring. Dit project werd uitgevoerd bij waterschap Groot Salland. De kennis en producten worden dit jaar gedeeld met de andere waterschappen.

 

Product:  Gapanalyse, Aanpak zorgplicht, Notitie samenvatting          projectbevindingen t.b.v. andere waterschappen. 

Samenwerking: Waterschap Groot Salland.Certificering van de opleiding Visuele Inspectie Waterkeringen 

Aandachtsveld:  Kwaliteitsborging

In 2014/2015 heeft een commissie bestaande uit beheerders de kwaliteit van de cursus Visuele Inspectie Waterkeringen geëvalueerd (audit) en nieuwe kwaliteitscriteria opgesteld. De volgende stap De incorporatie van de cursus binnen Rijkswaterstaat wordt verkend.

 

Product:  Aanbevelingen voor PIW.

Samenwerking: Rijkswaterstaat, Stichting Wateropleidingen, Scheldestromen, Hollands Noorderkwartier, Waternet, Aa en Maas


4. Verbinden en kennisuitwisselen

Kennisdag 2014

Sinds vele jaren organiseert PIW hét evenement voor kennisdeling op het gebied van inspectie van waterkeringen. Maar naast de kennisdag (project 3.1) heeft programma de voorgaande jaren ook dagen georganiseerd waarbij kennis en ervaringen over specifieke thema’s werden gedeeld. Zodoende verbindt PIW de waterkeringenbeheerders, zodat zij elkaar kunnen vinden en kunnen samenwerken in projecten om gemeenschappelijke kennisleemten aan te pakken en te zorgen voor praktisch toepasbare resultaten.

Een mooi voorbeeld is een nieuw platform Waterkeringenbeheer. Dit platform is gericht op het verbinden van de afdelingshoofden in het waterkeringenbeheer. PIW faciliteert de samenwerking tussen de managers bij dit platform. Zoals voorgaande jaren houden we u op de hoogte van onze projecten en activiteiten via films, nieuwsbrieven en de website inspectiewaterkeringen.nl.


Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Aandachtsveld: Communicatie en kennisuitwisseling

Op 7 april zal de 13e kennisdag worden georganiseerd bij Burgers’ Zoo te Arnhem.

Product:  Programma, Verslag kennisdag

Samenwerking: Alle waterschappen en RijkswaterstaatPlatform Waterkeringenbeheer

Aandachtsveld: Samenwerken

In het jaar 2015 is het platform van samenwerkende leidinggevenden in het beheer en onderhoud van waterkeringen gelanceerd. Dit jaar blijft PIW de samenwerking binnen het platform ondersteunen, onder andere met een secretaris. 

Product:  Verslagen van bijeenkomsten 

Samenwerking: Alle waterschappen en Rijkswaterstaat


5. Opbrengst PIW

Het afgelopen jaar was de derde periode voor PIW2.0. Het programma richt zich deels op een verdere verdieping van de reguliere inspecties en deels op de raakvlakken van het inspectieproces met andere beheerprocessen van de waterkeringenbeheerder. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de rol van inspecties bij de in ontwikkeling zijnde continue toetsing, de zorgplicht en innovaties van inspecties. Afgelopen jaar is besloten om naast inspectie ook meer aandacht te besteden aan  het in stand houden (beheer en onderhoud) van waterkeringen. Ook wordt het programma PIW2.0 met een jaar verlengd tot en met eind 2017. Hiermee kan het programma beter aansluiten op de systeemsprong in 2017, die de overgang naar nieuwe normen en ontwikkelingen, zoals de Zorgplicht, met zich meebrengt.

In de periode van september 2014 tot en met augustus 2015 zijn meerdere activiteiten voortgezet. Zoals elk jaar is ook dit jaar de Kennisdag Inspecties Waterkeringen (inmiddels de twaalfde) georganiseerd. Deze dag had een recordaantal van 332 bezoekers en de dagvoorzitter was Theo van de Gazelle. Daarnaast is de verbinding tussen de afdelingshoofden beheer waterkeringen van waterschappen en Rijkswaterstaat verder verbeterd door het platform Waterkeringenbeheer. Verder werden de waterkeringenbeheerders ondersteund bij het verbeteren van hun inspectieplannen en inspectierapportages. Bovendien zijn verbeteringen aan de opleiding tot inspecteur onderzocht, zodat deze opleiding beter voldoet aan de maatstaven van Rijkswaterstaat en waterschappen. Tenslotte organiseert PIW tot op heden elk jaar een themadag. Dit jaar werd een excursie naar de Belgische SIGMA plangebieden georganiseerd.

Komend jaar zal PIW2.0 in het kader van de uitwerking van de Zorgplicht, een pilot naar de praktijktoepassing van beheermaatregelen uitvoeren. Daarnaast helpen we de waterkeringenbeheerders bij het verder verbeteren van hun inspectieplannen.

Overzicht producten en projecten

Het programma PIW helpt de waterkeringenbeheerders. De reeds uitgevoerde bijeenkomsten en opgeleverde producten zijn:      

-           Inventarisatie (kennis)behoefte en stand van zaken bij waterkeringenbeheerders

-           Inventarisatie (kennis)behoefte bij management en directie van waterkeringenbeheerders

-           Start van platform waterkeringenbeheer (afdelingshoofden)

-           Werkplaatsen inspectieplannen en -rapportages

-           Werkrapport Beheermaatregelen

-           Werkrapport urgentieregels schade aan Grasbekleding

-           Werkrapport urgentieregels schade aan Harde bekledingen

-           Handreiking Drones en inspecties  

-           Themadag Deltaplan Vlaanderen ‘15

-           Themadag Drones’14

-           Themadag Inspectie en de markt ‘13

-           Kennisdag 2013, 2014, 2015.

-           Start kwaliteitscommissie cursus VIW

-           Ondersteuning van innovaties, zoals de Dijkwacht app

-           Ondersteuning van onderzoek naar noodmaatregelen

-           Films en documentaires