Inspectie waterkeringen

Samenwerkingspartners

De twee pijlers van PIW3.0 ('Continue toetsen' en 'Professioneel beheer en innovatie') hebben raakvlakken met onderzoek, doelstellingen van programma's en andere organisaties. Samenwerking is een belangrijk onderdeel van PIW3.0. Voorbeelden van organisaties die gerelateerd zijn aan het programma PIW3.0:


Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA)

De STOWA is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland en samen met Rijkswaterstaat financier en opdrachtgever van het programma PIW3.0. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Binnen de STOWA zoekt PIW3.0 afstemming met gerelateerd onderzoek. 


Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat is samen met de STOWA opdrachtgever en financier van het programma PIW3.0. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefomgeving. 


Hoogwaterbeschermingsprogramma

Ons land wordt beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer door de zogenaamde primaire waterkeringen. Elke 6 jaar vindt een wettelijke toetsing plaats van deze waterkeringen. In deze toetsing wordt nagegaan of ze aan de wettelijke normen voldoen. Doel van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) is om de primaire waterkeringen die in deze derde toetsronde zijn afgekeurd, te versterken. Dit programma heeft voornamelijk raakvlak met de pijler 1 van PIW3.0: Continu toetsen. 

Andere gerelateerde (onderzoeks)programma's en organisaties: