Instandhouding waterkeringen

Pijler 2: Professioneel beheer en innovatie

1.1        Asset management en LCC

Binnen Asset management wordt gericht op efficiënt en transparant beheren van waterkeringen, mede gebaseerd op de principes van Asset Management. Dit zorgt voor verbeteringen in de beheercyclus, waar de inspectiecyclus onderdeel van uitmaakt. Een deel van de projecten binnen Asset Management overlapt met het onderdeel ‘Operationaliseren’ binnen de inspectiecyclus.

Project:
Pilot PAS55 op dijkring
In 2014-2015 worden de methodieken van Asset management verkend, door een Pilot PAS55 toe te passen op een dijkring. STOWA biedt een Beheer & Onderhoud adviseur ter ondersteuning van deze pilot. Dit project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Groot Salland en waterschap Rivierenland. Alle waterschappen worden uitgenodigd om mee te leren en deel te nemen aan de "tribune".

Activiteit:Kostenkengetallen B&O:  Gras-, Steen- en asfaltbekledingen
Product: Notitie beheerkostenkengetallen Gras-, Steen- en asfaltbekledingen.        
Er zijn ontwikkelingen op het gebied van Life Cycle Costing bij versterkingsprojecten en de enkele wensen bij beheerders om kostenkengetallen uit te wisselen. PIW zal in 2014-2015 de wensen voor het uitwisselen van kostenkengetallen in Beheer en onderhoud van waterkeringen verder verkennen. De data achter de bedrijfsvergelijking van de Unie van waterschappen kan worden gebruikt als basis en wordt indien nodig aangevuld . Dit onderdeel heeft raakvlak met de stap operationaliseren binnen de inspectiecyclus voor grasbekleding, raakvlak met wensen voor vervanging type bekleding en levensduur verlengend klein onderhoud.

Activiteit: Projectgroep Rationeel Waterkering beheer
De mogelijkheden en onderzoeksvragen van rationeel waterkeringbeheer (in analogie met rationeel wegbeheer) worden verkend binnen een commissie van afdelingshoofden en managers.

Activiteit: Verkennen Beheerplan 2.0, beheerregister en onderhoud beheersysteem.
Vanuit de pilots bij de zorgplicht en de projectgroep Rationeel Waterkering Beheer volgen wensen voor verbeteringen aan het beheerregister en het ontwikkelen van een onderhoud beheersysteem. In het verleden (1999) is in opdracht van de STOWA een Beheerplan ontwikkeld. Dit jaar wordt verkend in hoeverre er behoefte is aan verbeteringen van deze drie producten. Dit kan worden besproken bij bijvoorbeeld de zorgplichtdagen, programmacommissie waterweren van de STOWA, de begeleidingsgroep PIW en de projectgroep Rationeel Waterkering Beheer. 

1.2        Samenwerken

Samenwerken richt zich op het inventariseren van programma’s die een relatie hebben tot PIW2.0, maar nu ook het faciliteren van de onderlinge samenwerking van waterschappen in werkgroepen. Bij de programma’s wordt de inspectie van waterkeringen onder de aandacht gebracht.

Project: Platform Waterkeringbeheer
Dit jaar wordt het platform waterkeringbeheer gelanceerd. Een platform dat voorlopig bestaat uit een agendacommissie, maar op lange termijn mogelijk aangevuld wordt met werkgroepen.

Project: Management consultatie
In 2014 is een adviseur samen met de projectleiders van het programma PIW2.0 in een open gesprek met de afdelingshoofden en directeurs van waterschappen. Dit wordt voortgezet in 2014-2015. Uit deze overleggen volgen wensen op het gebied van inspecties en beheer.

Project: Werkgroepen Inspectieplan en Inspectierapportages
Werkgroepen worden gevormd, ondersteund met expertise en gefaciliteerd voor de waterschappen om samen vanuit een praktische aanpak te werken aan verbetering van ‘eigen’ inspectieplannen en inspectierapportages.

1.3        Innovaties

Binnen innovaties worden nieuwe ontwikkelingen op inspecties in gang gezet/ondersteund, waarbij de praktische toepasbaarheid voorop staat. De innovaties worden gesignaleerd via verschillende kanalen, waaronder de begeleidingsgroep.

Project: Flood probe TUDelft
Onderzoek en innovatie bij TUDelft voortgezet, onder andere de medefinanciering van het noodmaatregelen proefveld langs de A13.

Project: Dijkwacht App
Dit jaar ondersteunt PIW de ontwikkeling en borging van goede inspectie in de dijkwacht App.

Project: Handreiking Drones en Inspecties
Product:
  Praktische handreiking Drones
Naar aanleiding van de themadag UAV wordt een beknopte handreiking opgesteld met onder andere een samenvatting van de huidige praktijk van de toepassing van Drones bij beheer en onderhoud van waterkeringen met voorbeeldcases.

1.4        Markt en Inspecties

Binnen de categorie Inspecties en de markt worden de mogelijkheden en randvoorwaarden onderzocht van het uitbesteden van inspecties. Gezien de ontwikkeling in ander categorieën van dit jaarprogramma zal dit jaar minder aandacht besteed worden aan Markt en Inspecties. Wel wordt de markt betrokken bij de verbetering van de cursus visuele inspectie waterkeringen van de stichting Wateropleidingen.