Instandhouding waterkeringen

Pijer 1: Continu Inzicht

1.1        Continu inzicht

Het aandachtsveld Continu toetsen richt zich op de mogelijkheden en beperkingen van de inspecties van waterkeringen binnen de Continue Toetsing van de primaire waterkeringen. De projecten en activiteiten zijn: 

Project: Onderzoek Beheermaatregelen          
Product: Rapport
Het komende jaar wordt het onderzoek "Beheermaatregelen als alternatief op of in anvulling op constructieve versterking" afgerond. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de waterkeringbeheerders.

Activiteit: Verspreiding kennis Beheermaatregelen       
Het programmateam vekent  de mogelijkheden van kennisdelen in het onderzoek "Beheermaatregelen als alternatief op of in anvulling op constructieve versterking".
 

1.2        Gegevens op orde

Het aandachtsgebied Gegevens op orde richt zich op een efficiënte datastroom bij individuele beheerders alsmede op mogelijkheden van uitwisseling voor diverse toepassingen. Mogelijke projecten zijn gesignaleerd (SUCCES), maar de aanpak zal verder worden uitgedacht in de 2014-2015.

1.3        Inspectiecyclus

Projecten binnen het aandachtsveld Inspectiecyclus richten zich op verdere verdieping in de link tussen de processtappen van de Inspectiecyclus. De projecten gericht op operationaliseren hebben overeenkomsten met pijler 2 aandachtsveld Asset management.    

Project:  Afwegingskader kennis grasbekledingen      
De expertgroepen en kennisgroepen op het gebied van grasbekledingen werken samen aan het verbinden en vergelijken van de kennis. Zowel de expertgroep Diagnostiek Grasbekledingen van de STOWA, verschillende kleine initiatieven, als de expertgroep Grasbekledingen van het WTI2017 delen kennis.

Project:  Analyse International Levee Handbook         
In het voorjaar van 2015 wordt een klein onderzoek uitgevoerd naar de verbeteringen van de handreiking Inspectie Waterkeringen door een analyse uit te voeren op de gepubliceerde International Levee Handbook. 

Activiteit: Verkennen uitwerking Diagnostiek Asfalt- en Steenbekledingen      
In samenwerking met de inspectie projectgroepen Asfalt- en Steenbekleding de behoefte bepalen voor een vergelijkbare urgentietabel voor onderhoud zoals is uitgewerkt voor grasbekledingen. 

1.4        Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging richt zich op het uniformeren en verhogen van de kwaliteit van inspecties van waterkeringen, de wijze van vastleggen en het aantonen van de kwaliteit. PIW2.0 zal zich verder oriënteren op de mogelijkheden voor certificering van dit soort opleidingen, waaronder training als standaard incorporeren binnen organisatie. 

Project: Kwaliteitscommissie cursus Visuele inspectie
Dit jaar zal een commissie met onafhankelijk voorzitterschap de cursus Visuele Inspectie Waterkeringen evalueren en de resultaten delen met het hoger management bij de waterkeringbeheerders. Ook worden mogelijkheden verkend voor het verlagen van drempels voor meer opgeleide inspecteurs voor Rijkswaterstaat. 

1.5        Communicatie en kennisuitwisseling

Het aandachtsveld communicatie richt zich op het effectief verspreiden van ontwikkelde kennis en kunde. Dit betreft zowel het gehele programma, als ook de communicatie per PIW2.0 project/product.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015 
Op 19 maart zal de 12e kennisdag worden georganiseerd bij Burgers’ Zoo te Arnhem. Dit jaar is het thema “Zorgplicht… Laat u niet gek maken”. Een thema gebaseerd op het aantal projecten en ontwikkelingen in het kennisveld waterveiligheid.    
                         

Nieuwsbrieven en website
Met enige regelmaat worden nieuwsbrieven opgesteld en verstuurd. Naast de nieuwsbrieven zullen ook het jaarprogramma en PIW producten online worden gezet op de website Inspectiewaterkeringen.nl

Themadagen en films
PIW organiseert een themadag rondom inspectie en beheer gerelateerde onderwerpen. Een van de themadagen in 2015 is de themadag Deltaplan Vlaanderen op 23 april 2015. Daarnaast wordt een themadag bij de Leendert de Boerspolder beoogd. Naast themadagen worden ook films gepubliceerd.

Activiteit: Verkennen wensen kenniswiki ‘beheer van bekledingen waterkeringen’.
Wensen voor en de vraag naar een wiki-webpagina voor opslag en delen van kennis van het beheer van bekledingen worden verkend.