Instandhouding waterkeringen

Pijler 2: Professioneel beheer en innovatie

Doelstelling:

“Met Asset management het professioneel beheer van waterkeringen verder vorm te geven” en “Stimuleren van innovaties met betrekking op inspecties van waterkeringen”.


2.1 Asset management

Binnen Asset management wordt bekeken hoe de principes van Asset management ingezet kunnen worden in de beheercyclus van waterkeringen. Vorig jaar is binnen het project Asset Management een vragenlijst ontwikkeld op basis van PAS 55 en verwerkt binnen het Inventarisatie onderzoek aan waterkeringbeheerders.

Dit jaar richt het aandachtsveld Asset management zich op:

  • Kennis van en ervaring met Asset management bij de waterkeringbeheerder. Inventarisatie van kennis en ervaring bij het Engelse Environment Agency.
  • Het inventariseren van ervaringen bij de waterkeringbeheerder met behulp van onder meer de factsheets, waarin de informatie van de inventarisatieronde verder wordt uitgebouwd. Deze ronde richt zich met name op de managementlaag van de waterkeringbeheerders. Vanuit het programma zal hen een inhoudelijke facilitatie worden aangeboden (orde grootte twee dagen per beheerder) om de voor de beheerder PIW2.0 onderdelen in de organisatie uit te rollen.

Daarnaast wordt bekeken hoe de Topadviseur Asset management van Rijkswaterstaat betrokken kan worden en zal met het nHWBP worden afgestemd wat de mogelijkheden van Life Cycle Costing zijn (LCC: afweging tussen investeren en onderhoud). Een workshop Asset Management bij waterkeringbeheer en het faciliteren van onderdelen van PIW2.0 bij de waterkeringbeheerders maakt onderdeel uit van deze activiteiten;

  • Verkennen van de mogelijkheden van het opzetten van Rationeel waterkeringbeheer, in analogie met de praktijk van het Rationeel wegbeheer.

2.2 Samenwerken

Samenwerken richt zich op het inventariseren van programma’s die een relatie hebben tot PIW2.0. Bij deze programma’s wordt de inspectie van waterkeringen onder de aandacht gebracht.


Afgelopen jaar is het team actief bezig geweest met contacten leggen bij programma’s die een relatie hebben met PIW. Er is o.a. contact geweest met het nHWBP en de Zorgplicht.


Aankomend jaar zullen deze contacten onderhouden worden en zal er rekening gehouden worden met onderzoeksresultaten in andere programma’s. Parallel onderzoek betreft onder meer de benchmarking 2014, die uitgevoerd zal worden door de Unie van Waterschappen. Vanuit PIW2.0 wordt meegedacht en indien nodig financieel bijgedragen.


2.3 Innovaties

Binnen innovaties worden nieuwe ontwikkelingen op inspecties in gang gezet/ondersteund, waarbij de praktische toepasbaarheid voorop staat.


De financiële bijdrage aan het Flood proof onderzoek van de TU Delft onder leiding van prof.dr.ir. Bas Jonkman wordt voortgezet, en medefinanciering van het proefveld langs de A13 wordt gecontinueerd en eventueel uitgebreid.


2.4 Markt en Inspecties

Binnen de categorie Inspecties en Markt worden de mogelijkheden en randvoorwaarden onderzocht van het uitbesteden van inspecties.


Afgelopen jaar is er een LEF sessie gehouden waar Marktpartijen, Waterschappen en Rijkswaterstaat bij hun visie deelden op uitbesteden van inspecties aan de markt. Dit jaar zal er een vervolg komen met de focus op “regie op inspecties”, dat bestaat uit de volgende verkenningen:

  • Eisen, randvoorwaarden en wensen van uitbesteden van inspecties;
  • Verkenning naar mogelijkheden en beperkingen van diverse contractvormen (zoals systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren) van uit te besteden inspecties.

Bij deze werkzaamheden zullen de ervaringen van RWS een belangrijke input vormen.