Instandhouding waterkeringen

Pijler 1: Continue Toetsen


Deze pagina is onderverdeeld in een beschrijving van de doelstelligen een beschrijving van de invulling van de aandachtsvelden binnen deze pijler. 


Doelstelling

“Het realiseren van een uniform inspectieproces van voldoende kwaliteit bij alle waterkeringbeheerders, zodat de resultaten onderdeel uitmaken van de voorgenomen continue Veiligheidstoetsing van de primaire en regionale waterkeringen.”


1.1 Continu toetsen

Het aandachtsveld continu toetsen richt zich op de mogelijkheden en beperkingen van de inspecties van waterkeringen binnen de voorgenomen continue toetsing van de primaire waterkeringen. In 2012 is hierover met Directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu overlegd. We zijn in afwachting van een vervolg.

Binnen continu toetsen valt het onderzoek: Inspectie van beheermaatregelen, die genomen worden als alternatief/in aanvulling op constructieve maatregelen. Dit onderzoek heeft tot doel:

  • Het handelingsperspectief van de waterkeringbeheerder in kaart te brengen;
  • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze beheermaatregelen als (onderdeel van) verbetermaatregelen in te zetten.

Dit onderzoek zal in afstemming met het nHWBP bureau worden uitgevoerd. 


1.2 Gegevens op orde

Het aandachtsveld gegevens op orde richt zich op een efficiënte datastroom bij individuele beheerders alsmede op mogelijkheden van uitwisseling voor diverse toepassingen. In het kader van dit aandachtsveld is vorig jaar een inventarisatie onder de waterkeringbeheerders uitgevoerd. Deze activiteiten krijgen in 2013 – 2014 een vervolg, gecombineerd met de werkzaamheden binnen Asset Management (zie Pijler 2).


In 2013-2014 zal de samenwerking met Informatiehuis Water (IHW) verder vormgegeven worden, met speciale aandacht voor de rol van de Legger en het Beheerregister van waterkeringen. Er zal afgestemd worden met het project Zorgplicht, de activiteiten van  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het nHWBP programmabureau.


1.3 Inspectiecyclus

Projecten binnen het aandachtsveld Inspectiecyclus richten zich op verdere verdieping van de link tussen de processtappen van de Inspectiecyclus.

In 2012 – 2013 is deze link tussen processtappen diagnose en prognose nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot twee producten:

  • Plan van aanpak voor vervolgstappen op diagnose – prognose;
  • Voorstel voor urgentiebepaling van schades aan grasbekledingen.

In 2013 - 2014 wordt er via raadpleging van een team van experts regels voor urgentie gebaseerd op schadebeelden van grasbekledingen opgesteld.


Andere projecten binnen het aandachtsveld Inspectiecyclus zijn:
Inspecties van Niet Waterkerende Objecten (NWO’s), gebaseerd op een inventarisatie van de resultaten van de toetsing van deze NWO’s. Dit project kan worden opgepakt nadat de resultaten uit het onderzoek zijn bekendgemaakt;
Inspecteren tijdens calamiteiten. In overleg met geïnteresseerde calamiteitcoördinatoren zal bepaald worden wat hier de mogelijkheden/wensen zijn. Hiertoe is al contact gelegd met het platform van de calamiteitcoördinatoren Midden Nederland.


1.4 Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging richt zich op het uniformeren en verhogen van de kwaliteit van inspecties van waterkeringen, de wijze van vastleggen en het aantonen van de kwaliteit.


Certificeren van de Opleiding Visuele inspectie van waterkeringen

De Stichting Wateropleidingen verzorgt de cursus Visuele inspectie van Waterkeringen. Daarnaast verzorgt Deltares de (computer)cursus Dijkwacht I en II. Tot nu toe zijn deze cursussen niet gecertificeerd. Vooruitlopend op een mogelijke certificering heeft de Stichting Wateropleidingen besloten de mogelijkheid te bieden aan cursisten om deze cursus af te sluiten met een praktisch veldexamen, waarmee een diploma kan worden behaald. Dit is een eerste stap op weg naar aantoonbaar gekwalificeerde inspecteurs van waterkeringen.


PIW2.0 zal zich verder oriënteren op de mogelijkheden voor certificering van dit soort opleidingen.


1.5 Communicatie en kennisuitwisseling

Het aandachtsveld communicatie richt zich op het effectief verspreiden van ontwikkelde kennis en kunde. Dit betreft zowel het gehele programma, als ook de communicatie per PIW2.0 project/product.


Jaarlijkse Kennisdag Inspecties Waterkeringen

Op 20 maart 2014 zal de 11e Kennisdag gehouden worden, met het thema “Van nood naar deugd”. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de activiteiten binnen Noodmaatregelen en Inspecties bij Calamiteiten.


Nieuwe website Inspecties Waterkeringen

Er is een nieuwe website ontwikkeld.


Nieuwsbrieven

Met enige regelmaat zullen nieuwsbrieven worden opgesteld en verstuurd. 


Themadagen, films

Deze worden georganiseerd c.q. gemaakt wanneer een actualiteit daartoe aanleiding/gelegenheid biedt (zoals veldproeven, calamiteiten).


Platform Waterkeringonderhoud

Eén van de uitkomsten van de inventarisatie bij alle waterkeringbeheerders is de omarming van het initiatief om een Platform Waterkeringonderhoud op te richten. In 2014 en 2015 zal dit platform gefaciliteerd worden. Het is de verwachting dat op termijn dit platform zelfstandig (in analogie met het platform Watersysteemonderhoud) functioneert.