Instandhouding waterkeringen

Jaarprogramma's - De basis

De ambitie van PIW2.0 is gebaseerd op de resultaten van de workshop met een aantal waterbeheerders (oktober 2012), waarin zij ambities en visies voor een verdere professionalisering van het inspectieproces hebben verwoord. De ambitie is samen te vatten in twee doelstellingen. 


Doelstelling pijler 1: Continue toetsen

“Het realiseren van een uniform inspectieproces van voldoende kwaliteit bij alle waterkeringbeheerders, zodat de resultaten onderdeel uitmaken van de voorgenomen continue Veiligheidstoetsing van de primaire en regionale waterkeringen.”


Doelstelling pijler 2: Professioneel beheer en innovatie

“Met Asset management het professioneel beheer van waterkeringen verder vorm te geven” en “Stimuleren van innovaties met betrekking op inspecties van waterkeringen”.

Aangrenzende cycli