Inspectie waterkeringen

PIW2.0 in het kort

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) heeft de ambitie om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren. Nadat de vorige fasen zich richtten op het inhoudelijk verbeteren en professionaliseren van het inspectieproces, legt PIW2.0 de relatie met de aangrenzende beheercyclus, toetscyclus en implementatie bij waterbeheerders.

De activiteiten van PIW2.0 zijn vervlochten in twee pijlers:

  • Pijler 1, Continue Toetsen, dat zich richt op het realiseren van een uniform inspectieproces van voldoende kwaliteit bij alle waterkeringbeheerders. Doel is dat de inspectieresultaten integraal onderdeel uitmaken van de continue veiligheidstoetsing† van de primaire en regionale waterkeringen;
  • Pijler 2, Professioneel beheer en innovatie,dat zich richt op het efficiŽnt en transparant beheren van waterkeringen, mede gebaseerd op de principes van Asset Management.

PIW2.0 is het vervolg op de programma’s Verbeteren Inspecties Waterkeringen (VIW, 2004-2008) en Professionalisering Inspecties Waterkeringen (PIW, 2009-2012), die destijds gestart zijn in respons op de kadeverschuivingen bij Wilnis en Terbregge (zomer 2003) en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein (januari 2004). STOWA en Rijkswaterstaat (WVL) zijn gezamenlijk opdrachtgevers van PIW2.0.

Waterkeringsbeheerders van waterschappen en Rijkswaterstaat zijn actief betrokken bij PIW2.0. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse kennisdagen, themadagen, inventarisatie bij de beheerders en kwaliteitsborging van het programma door de Begeleidingsgroep PIW2.0. Het PIW heeft daarnaast hulpmiddelen als de Digigids en Digispectie ontwikkeld in samenwerking met de beheerders.†