Instandhouding waterkeringen

Aanleiding en Geschiedenis

Het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen 3.0 (PIW3.0) is het vervolg op het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW, 2009 - 2012 & PIW 2.0, 2013-2017) en het programma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW, 2004 - 2008).


Het VIW programma is in 2004 in opdracht van STOWA en RWS-DWW (tegenwoordig RWS WVL) gestart. Concrete aanleidingen waren de kadeverschuivingen bij Wilnis en Terbregge (zomer 2003) en de verzakking van een kanaaldijk bij Stein (januari 2004). Het feit dat deze incidenten konden optreden, terwijl ter plaatse nog kort daarvoor inspecties hadden plaatsgevonden, was voor STOWA en Rijkswaterstaat reden om een onderzoek in te stellen naar de werkwijze van inspecteren van waterkeringen en mogelijkheden van verbeteringen. Het programma richtte zich zowel op verbeteringen van het inspectieproces als de technieken die hierbij gebruikt worden en heeft bij de waterkeringbeheerders het belang van goede inspecties bij de waterkeringbeheerders onder de aandacht gebracht. Er is een groot aantal projecten opgestart, waarmee de huidige wijze van inspecteren in kaart is gebracht en diverse methodieken zijn ontwikkeld die het inspectieproces verder kunnen verbeteren.
   Wilnis en Terbregge


Het programma PIW heeft een goede basis opgeleverd voor het inspectieproces. Op de Kennisdag 2012 is de definitieve Handreiking gepresenteerd. Inmiddels hebben verschillende waterschappen hun inspectieproces al ingericht op basis hiervan en kunnen dus als voorbeeld dienen. Andere beheerders zijn voornemens of inmiddels al gestart met implementatie van het inspectieproces volgens de Handreiking 2012. Verder is gebleken dat een verdere professionalisering van inspecties te behalen valt in de aangrenzende cycli van het inspectieproces. In 2012 is daarom besloten om een vervolg te geven aan het programma: PIW2.0. Dit programma liep van 2012 tot en met 2017.

Eind 2017 liep het PIW2.0 programma af, maar het PIW is ook in de toekomst nog nodig. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) vraagt de dijkbeheerder om 'Aantoonbaar in Control' zijn, bij voorkeur zelfs continu, ook bekend onder de titel Zorgplicht voor de Primaire Waterkeringen. De Stuurgroep Zorgplicht, Netwerk Dijkbeheerders en afdelingshoofden in het Platform Waterkeringenbeheer onderschrijven het belang van de voortzetting van het programma PIW. Het nieuwe programma PIW3.0 loopt van 2018 tot en met 2022. Het nieuwe programma legt de nadruk op meer dan alleen het inspecteren van de waterkeringen en richt zich ook op de koppeling naar beheer en onderhoud oftewel Instandhouding.