Instandhouding waterkeringen

Jaarprogramma 2019

PIW3.0 jaarplan 2019 - Samenvatting

Terugblik 2018: zelfde afkorting, andere betekenis
Het jaar 2018 stond in teken van het opstarten van PIW3.0. Op 31-december 2017 liep het PIW2.0 programma officieel ten einde, maar de waterkeringbeheerders hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuw programma: PIW3.0 Het nieuwe programma, PIW3.0, legt de nadruk op meer dan alleen het inspecteren van de waterkeringen en richt zich ook op de koppeling naar beheer en onderhoud oftewel instandhouding. De afkorting PIW staand dan ook sinds 1 januari 2018 voor Professionaliseren Instandhouden Waterkeringen. Dit sluit aan bij de ambitie is om de waterkeringbeheerder te ondersteunen om in 2023 ‘aantoonbaar en control’ te zijn. In 2018 lag de focus van PIW3.0 op het ontwikkelen van een aantal producten, waaronder het Handboek Dijkbewaking met bijbehorende waarnemingsformulieren, de Handreiking Grasbekleiding 1.0 (te bezoeken via https://handreikinggrasbekleding.nl/) en de Handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud Waterkeringen.

Zorgplicht
Wat betreft de Zorgplicht zal PIW3.0 doorgaan op de ingezette route. De Zorgplicht is een belangrijk thema voor de waterkeringbeheerders. PIW helpt de beheerder door het uitlichten van Zorgplicht praktijkvoorbeelden (voorbeelddocumenten) op de website van PIW. De ILT heeft in 2018 de inspectieronde langs de waterschappen afgerond. De resultaten worden geïnventariseerd in de werkgroep Zorgplicht en gecommuniceerd met de waterschappen. Het PIW programma is hier met het platform waterkeringenbeheer nauw bij betrokken.

De drie O's van het PIW3.0-programma
Het PIW houdt in 2019 vast aan de drie werksporen: Ontmoeten (en verbinden), Ondersteunen en Ontwikkelen.

  • Ontmoeten: Door het bijeenbrengen van de beheerders ontstaat er een beter en sterker netwerk. Beheerders kennen elkaar beter. De drempel om elkaar vragen te stellen wordt lager. Ook de stap naar het samenwerken in een verbeterproject wordt kleiner. PIW heeft een belangrijke functie om platformen te faciliteren zoals de kennis- en themadagen.

20190819kennisdag2019 // kennisdag_2019.jpg (45 K)

20190819kennisdag2020 // kennisdag_2020.jpg (45 K)

20190819Themadagen // themdagen_2019.jpg (39 K)

20190819Platform // platform.jpg (35 K)

20190819Werkgroep // werkgroep.jpg (36 K)  • Ondersteunen: Als de beheerders elkaar gevonden hebben, samen een vraag hebben geformuleerd dan helpt PIW bij het zoeken van een passend antwoord. PIW faciliteert de beheerders bij het zelf aan de slag gaan met de vraag. Beheerders werken nieuwe kennis uit tot eigen praktisch toepasbare handreikingen of andere producten in zogenoemde PIW werkplaatsen. Het ondersteunen-spoor is gericht kennis praktisch toepasbaar maken voor het dijkbeheer die op de korte en middellange termijn te realiseren zijn.

20190819droneseninspectie // drones_en_inspectie.jpg (46 K)

20190819actualiserendigigids // actualiseren_digigids.jpg (36 K)

20190819Plaagsoorten // plaagsoorten.jpg (39 K)

20190819buitenbeeldbinnenbeeld // buitenbeeld-binnenbeeld.jpg (42 K)

20190819ROBAMCI // robamci.jpg (36 K)  • Ontwikkelen: PIW bestudeert (samen met de beheerders) of nieuw theorie of methodiek interessant is voor de dijkbeheerder op de middellange en lange termijn. Zo verkende PIW de mogelijkheden van riscogestuurd beheer en onderhoud, internationale beheermethodieken en wetenschappelijk onderzoek naar grasbekledingen. Samen met bureaus en kennisinstituten werkt PIW aan de vraagstukken van overmorgen. Kortom, PIW maakt kennis praktisch toepasbaar voor de dijkbeheerder.

20190819beheermaatregelen // beheermaatregelen.jpg (34 K)

20190819digigidsnaarNEN // digigids_naar_nen.jpg (34 K)

20190819Grasregisseur // grasregisseur.jpg (42 K)

Programmabeheersing

Het programma PIW bestaat uit een programmateam en legt verantwoording af aan een stuurgroep bestaande uit twee directeuren (Roeland Allewijn (RWS-WVL), Joost Buntsma (STOWA). In het programmateam nemen programmaleiders deel, dit zijn Ludolph Wentholt namens de STOWA en Astrid Labrujere namens RWS-WVL. Verder bestaat het programmateam uit een programmasecretaris Wouter Mugge. Zij worden ondersteund door communicatieadviseur Willemijn Bosma en gedelegeerd projectleider Piet Stouten. Laatstgenoemde heeft aangegeven in maart 2019 afscheid te nemen van het PIW-programma. Het programmateam PIW vergadert gemiddeld één keer per maand. Daarbij wordt de voortang van projecten besproken, verbindingen gelegd met andere initiatieven en de kennisdag voorbereid. Ook wordt in dit overleg de begroting doorgenomen.

Zoals hierboven beschreven neemt Piet Stouten in maart 2019 afscheid van het PIW-programma. Zijn werkzaamheden betreffende het omzetten van de Digigids naar de NEN 2767 zullen worden overgenomen door Oscar van Dam (Hoogheemraadschap van Delfland).

20190819Projectorganisatie // projectorganisatie.jpg (23 K)

Binnen de projectbeheersingsrandvoorwaarden tijd, geld en kwaliteit stuurt PIW gericht op de randvoorwaarde kwaliteit. De kwaliteit van en draagvlak voor het programma wordt geborgd door afstemming met de programmacommissie Waterweren (STOWA), Platform Waterkeringenbeheer (afdelingshoofden) en het netwerk Dijkbeheerders (dagelijkse beheerders). Beheerders vanuit de zowel Rijkswaterstaat als waterschappen nemen deel aan deze gremia. Aanvullend op deze kwaliteitsborging wordt vaak gebruik gemaakt van klankbordgroepen of begeleidingsgroepen bij projecten. De producten vanuit het PIW programma worden gepubliceerd en besproken zowel voorafgaand, tussentijds als bij de oplevering tijdens de jaarlijkse kennisdag. Deze kennisdag is het belangrijkste project voor PIW en wordt jaarlijks geëvalueerd en verbeterd.

Planning

20190819Planning // planning.jpg (36 K)