Instandhouding waterkeringen

Professionaliseren Inspecties Waterkeringen 3.0

Rijkswaterstaat (RWS) en STOWA werken verder samen in het Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen 3.0 (PIW3.0) met als ambitie de keringbeheerder te ondersteunen om in 2023 'Aantoonbaar In Control' te zijn. Het programma maakt (nieuwe) kennis praktisch toepasbaar voor het beheer van de waterkeringen. De dijkinspecteur/objectbeheerder is de primaire doelgroep van het programma.

Aantoonbaar in control - Een ambitie die sterke raakvlakken heeft met de Zorgplicht primaire waterkeringen. De verplichting die waterschappen hebben om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inzichtelijk te maken dat de beheerder aan de wettelijke taken rondom beheer en onderhoud voldoet. PIW3.0 helpt de beheerder bij een aantal van de 12 zorgplicht-onderdelen, met een primaire focus op inspectie, beheer en onderhoud. Ook calamiteiten, informatievoorziening en vergunningverlening en handhaving komen aan bod binnen het programma.


 

Ondersteunen, Ontmoeten en Ontwikkelen

Ontmoeten: Door het bijeenbrengen van de beheerders ontstaat er een beter en sterker netwerk. Beheerders kennen elkaar beter. De drempel om elkaar vragen te stellen wordt lager. Ook de stap naar het samenwerken in een verbeterproject wordt kleiner. PIW heeft een belangrijke functie om platformen te faciliteren zoals de kennis- en themadagen.

Ondersteunen: Als de beheerders elkaar gevonden hebben, samen een vraag hebben geformuleerd dan helpt PIW bij het zoeken van een passend antwoord. PIW faciliteert de beheerders bij het zelf aan de slag gaan met de vraag. Beheerders werken nieuwe kennis uit tot eigen praktisch toepasbare handreikingen of andere producten in zogenoemde PIW werkplaatsen. Het ondersteunen-spoor is gericht op het parktisch toepasbaar maken van kennis voor het dijkbeheer.

Ontwikkelen: PIW bestudeert (samen met de beheerders) of nieuw theorie of methodiek interessant is voor de dijkbeheerder op de middellange en lange termijn. Zo verkende PIW de mogelijkheden van riscogestuurd beheer en onderhoud, internationale beheermethodieken en wetenschappelijk onderzoek naar grasbekledingen. Samen met bureaus en kennisinstituten werkt PIW aan de vraagstukken van overmorgen. Kortom, PIW maakt kennis praktisch toepasbaar voor de dijkbeheerder.

 

Heeft u een vraagstuk waar u met andere waterkeringbeheerders aan wil werken, neem dan contact met ons op:

piw@stowa.nl

Schaapjes op dijk