Instandhouding waterkeringen

Verantwoording over resultaten

ZorgplichtDe keringbeheerder legt in een rapportage verantwoording af over de resultaten voor de zorgplicht. De verantwoordingsrapportage is het ‘sluitstuk’ in de keten van zorgplicht activiteiten en daarmee een goed startpunt om te inventariseren waar de invulling van de zorgplicht toe leidt. De producten die op deze pagina gedeeld worden dienen als inspiratie en zijn niet bindend.

Nr 
 Beschrijving document Beheerder 
Datum 
Downloaddocument 
1 Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen 2015
Waterschap Rivierenland beheert ca. 1070 kilometer primaire en regionale waterkeringen. De veiligheidsrapportage schetst een integraal veiligheidsbeeld van de waterkeringen. Met dit rapport wordt het bestuur geinformeerd over de waterveiligheid en wordt de calamiteitenorganisatie gevoed over bijzondere veiligheidsmaatregelen. Het rapport bevat  de resultaten van de toetsing, de voortgang van de versterkingsprojecten, de inspectie- en schouwresultaten en eventuele bijzondere veiligheidsmaatregelen. Het gaat alleen om de analyse en presentatie van gegevens uit deze processen die in onderlinge samenhang tot veiligheidsrisico’s leiden.

Rivierenland  2015  Veiligheidsrapportage(.pdf)
2

Risicobeheersing afgekeurde waterkeringen
De waterkeringen worden periodiek beoordeeld of aan de norm wordt voldaan. Voor de afgekeurde trajecten worden structurele maatregelen gedefinieerd in de vorm van buitengewoon onderhoud, verbetering of beheermaatregelen. Doel van het rapport is het in beeld brengen van de waterveiligheidsrisico’s bij de “afgekeurde” waterkeringen en de te nemen beheer – en/of noodmaatregelen om de overstromingsrisico’s te beperken.

 Delfland  mei 2012  RiscBeheersing(.pdf)
 3

Veiligheidsrapportage
In deze rapportage vindt u een veiligheidsbeeld van de waterkeringen van waterschap Vallei en Veluwe en een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden aan de waterkeringen en de organisatie.

Vallei en Veluwe  dec 2016  Veiligheidsrapportage (.pdf)
4

Handreiking rapportage zorgplicht (Nieuw)
Deze handreiking biedt handvaten voor het opstellen van een rapportage zorgplicht. De handreiking reikt de elementen aan waaruit een rapportage zorgplicht minimaal zou moeten bestaan. De rapportage zorgplicht is onderdeel van een integrale veiligheidsrapportage. De handreiking is geschreven door en voor de waterkeringbeheerder.Het document is vastgesteld in de stuurgroep Zorgplicht van augustus 2017.

SG Zorgplicht.

Carla de Koning
sept  2017 Handreiking Rapportage Zorgplicht (.pdf)
5

Dummyrapportage zorgplicht (Nieuw)
Als bijlage van de handreiking is een dummyrapportage toegevoegd met voorbeelden om de keringbeheerder zoveel mogelijk te helpen met het opstellen van een rapportage. Het document is vastgesteld in de stuurgroep Zorgplicht van augustus 2017.

 SG Zorgplicht.Carla de Koning

 sept 2017

 Dummyrapportage Zorgplicht (.pdf)
6

Waterveiligheidsrapportage Aa en Maas
Deze veiligheidsrapportage van Aa en Maas schetst een actueel en integraal veiligheidsbeeld van de waterkeringen van waterschap Aa en Maas op de peildatum 01-11-2016. De rapportage bestaat uit drie delen: Deel I de staat van kering, Deel II de inrichting en uitvoering van het kader zorgplicht, Deel III hoofdbevindingen en kernboodschap.

Aa en Maas  nov 2016  Waterveiligheidsrapportage (.pdf)
7

Waterveiligheidsrapportage Drents Overijsselse Delta 

WDOD 2016 Waterveiligheidsrapportage (.pdf)
8 Veiligheidsrapportage HHNK
De veiligheidsrapportage van HHNK over 2016. De rapportage is op 18 april 2017 vastgesteld. Beheerder van het document is HHNK.

 HHNK apr 2017 Waterveiligheidsrapportage (.pdf)
9 Rapportage Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Waterschap Hollandse Delta heeft als eerste proeve een rapportage zorgplicht primaire waterkeringen opgesteld. De rapportage is een eerste vingeroefening, inclusief ervaringen en leerpunten voor de volgende keer. De rapportage is ter kennisname in het bestuur gebracht.

 
WSHD jan 2017 Waterveiligheidsrapportage (.pdf)
10

Rapportage Factsheet Zorgplicht RWS 2016
In een factsheet beschrijft Rijkswaterstaat hoe zij de zorgplicht voor primaire waterkeringen aantoonbaar organiseert en uitvoert. De factsheet beschrijft de stand van zaken over het jaar 2016.

 RWS Nov 2017  Factsheet RWS (.pdf)
11

Veiligheidsrapportage HHNK
De veiligheidsrapportage van HHNK over 2017. De rapportage is op 19 juni 2018 vastgesteld. Beheerder van het document is HHNK.

 HHNK

jun
2018

 Waterveiligheidsrapportage (.pdf)
12

Rapportage Factsheet Zorgplicht RWS 2017
In een factsheet beschrijft Rijkswaterstaat hoe zij de zorgplicht voor primaire waterkeringen aantoonbaar organiseert en uitvoert. De factsheet beschrijft de stand van zaken over het jaar 2017.

 RWS

dec
2018

Factsheets RWS (.pdf)