Instandhouding waterkeringen

Verslag Kennisdag 2015 - Middag

Laat u niet gek maken!’ Dit is de boodschap tijdens de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waaraan iedereen een bijdrage levert. Die bijdrage stellen we graag centraal tijdens het programma van de kennisdag. Tijdens het ochtendprogramma vertelden de Waterschappen, Rijkswaterstaat en de toezichthouder over de uitvoering van zorgplicht. Het middagprogramma bestond uit een variëteit aan praktijkvoorbeelden uit het waterkeringbeheer. Van beheerissues tot praktische inspectietools.

Het volledige programma van de de kennisdag: Download Programma (.pdf)

Het verslag van de kennisdag: Verslag (.pdf)

Alle video's van de kennisdag op youtube: Naar Youtube Playlist  

Piet Stouten (STOWA) en Mattijs Hehenkamp (Movares). Inspectieplannen onder de loep. Blok A.

In de workshop 'Inspectieplannen onder de loep' vertelde Piet Stouten namens STOWA meer over de uitkomsten van de gesprekken die hij met waterschapsmedewerkers heeft gevoerd over de wijze waarop ze hun inspectieproces hebben ingericht. Dit gebeurde in het kader van het kennisprogramma 'Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW)'. Uit de gesprekken kwam naar voren dat er, zeker met het oog op de zorgplicht, nog het nodige te verbeteren valt. Aandachtspunten zijn onder meer op orde hebben van de data en de informatievoorziening. Veel  inspectiemedewerkers ervoeren bij management en bestuur ook weinig betrokkenheid bij hun werk. Daar zal door het stringentere toezicht opde zorgplicht door de ILT ongetwijfeld verandering in komen, aldus Stouten.


Naar aanleiding van de gesprekken heeft PIW vijf regionale werkplaatsen ingericht waarin enkele waterschappen in enkele sessies gezamenlijk werken aan het actualiseren van hun inspectieplannen, met het oog op de zorgplicht. De grootste uitdaging daarbij is volgens Stouten het borgen van de implementatie en uitvoering van de inspectieplannen: wie is daar verantwoordelijk voor?


De workshop werd afgesloten met een aantal stellingen, zoals: ieder waterschap is anders. Daarom is het terecht dat het inspectie proces overal anders is ingericht. De meeste aanwezigen vonden dat ondanks de verschillen tussen waterschappen, het inspectieplan enige mate van uniformiteit zou moeten hebben. De tweede stelling luidde: als we moeten noen wat in het inspectieplan staat, hebben we een groot capaciteitsprobleem. De meeste aanwezigen waren het in mindere of meerder mate eens met deze stelling. Een geactualiseerd inspectieplan waarin de zorgplicht is meegenomen, kan volgens een van de workshopdeelnemers een breekijzer zijn om met het bestuur het gesprek aan te gaan over benodigde middelen.

 

   

Bart Vonk (Rijkswaterstaat) en Sanne van Mispelaer (Waterschap Groot Salland), Zorgplicht initiatieven uit de sector (deel 1), blok A.

Bart Vonk van Rijkswaterstaat vertelde daarna wat meer over de zorgplichtpilot die ILT bij RWS draaide en de acties die nu lopen binnen de organisatie om de zorgplicht handen en voeten te geven. Naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot werkt Rijkswaterstaat nu aan een Uitvoeringskader Zorgplicht. Dat gebeurt op basis van een inventarisatie van alle bestaande kaders, werkafspraken, activiteiten, processen en producten binnen Rijkswaterstaat rondom de PDCA cyclus. Daaruit bleek dat de algemene processen binnen Rijkswaterstaat te weinig specifiek zijn als het gaat om voor waterveiligheid te kunnen voldoen aan de zorgplicht. RWS gaat de komende periode alle kaders en werkafspraken rondom zorgplicht digitaal ontsluiten en bepalen wanneer 'goed goed genoeg is'. Er worden enkele acties met voorrang opgepakt. men gaat aan de slag met het aantoonbaar maken dat men voldoet aan de eisen van de zorgplicht. Risicogestuurd beheer en onderhoud moet de basis worden voor de zorgplicht en het inspectieproces daarbinnen als kernactiviteit. Vonk gaf aan dat Rijkswaterstaat voor deze vervolgstappen graag samenwerkt met de partners, juist omdat je in het waterkeringsysteem heel erg van elkaar afhankelijk bent. Keuzes die RWS maakt, zijn van invloed op andere partijen.    Peter van Lange (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Evert Hazenoot (Waterschap Rivierenland) , Zorgplicht initiatieven uit de sector (deel 2). Blok A.

Aan het einde van de middag kwamen vertegenwoordigers aan het woord van Waterschap Groot Salland (Sanne van Mispelaer), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Peter van Langen en Waterschap Rivierenland (Evert Hazenoot). Voor de invulling van de zorgplicht trekken deze waterschappen gezamenlijk op. Over en weer fungeren zij als sparring partners en via onderlinge reviews willen ze van elkaar leren. Ze hebben ook een gezamenlijke ambitie geformuleerd: het continu en aantoonbaar inzicht in de veiligheid van beheermaatregelen, georganiseerd als een proces met continue verbetering door evaluatie.


De drie waterschappen brengen onder meer de processen in kaart gebracht die betrekking hebben op waterveiligheid. Om die processen te borgen willen de betrokkenen waterschappen deze mogelijk laten certificeren volgens een passend kwaliteitsmanagementsysteem, zoals de ISO 55001. Via zogenoemde GAP-analyses bekijken de waterschappen maken de waterschappen een vergelijking tussen de bestaande situatie in vergelijking tot de eisen van de ISO-norm. Op die manier krijgt men een goed beeld van de vervolgstappen. Overigens is certificering volgens Evert Hazenoot niet per se het einddoel. Het geeft vooral richting.


Tot slot: één van de concrete zaken die de drie waterschappen oppakken is het doorontwikkelen van SUCCESS, een rekeninstrument dat Groot Salland liet ontwikkelen om metingen van belasting van een waterkering te vertalen naar een actueel veiligheidsbeeld. Dit had betrekking op de Mastenbroekpolder, maar kan ook in andere situaties worden toegepast. De drie nodigden andere waterschappen nadrukkelijk uit zich bij hen aan te sluiten.