Inspectie waterkeringen

Publicaties Onderzoeksprogramma Asfaltdijkbekledingen

Asfaltdijkbekledingen onderzoek in Nederlandasfalt1 // asfalt1.jpg (59 K)

Sinds 2005 werken Rijkswaterstaat en Stowa samen aan een onderzoek naar verbetering van het beheer en onderhoud van asfaltdijkbekledingen, ook in het kader van Zorgplicht. Daarnaast is er binnen het WBI gewerkt aan een verbeterde beoordeling. Het gaat om het optimaliseren van de (nog resterende) levensduur van de asfaltdijkbekledingen, via verantwoord beheer en onderhoud, inclusief een verbeterde periodieke beoordeling tot hulp bij aanleg.

Het onderzoek heeft de volgende hoofdproducten opgeleverd:

 1. Handreiking voor continu inzicht in de sterkte van asfaltdijkbekledingen,
 2. Handreiking voor vraagspecificatie van asfaltdijkbekleding,
 3. Handreiking integrale kwaliteitszorg
 4. Bijdrage aan beoordelingsmethode voor asfaltdijkbekleding (WBI-2017),
 5. State of the art open steen asfalt,
 6. State of the art asfaltdijkbekledingen
 7. Beheersysteem voor asfaltdijkbekledingen (incl. case study)

Er wordt momenteel nog gewerkt aan vernieuwde Standaard RAW-bepalingen via CROW. Tevens wordt er momenteel nader invulling gegeven aan een vraag gestuurd plan voor vervolgonderzoek, waarbij de reconstructie fase van de oudere asfaltbekleding de focus is.


Nr  

Beschrijving 'Hoofdproduct'

Datum

Download

1

Handreiking voor continu inzicht in de sterkte van asfaltdijkbekledingen.

In deze rapportage is een invulling gegeven aan de behoefte om continu inzicht te krijgen in de veiligheid van asfaltdijkbekledingen. Dit rapport geeft een methode om te   komen  tot  een breed gedragen  uniform  inspectieproces in het kader van Zorgplicht.  Inmiddels is een restlevensduurvoorspellingsmethode ingevoegd, die aansluit bij het WBI 2017. De rapportage bestaat uit de handreiking (e160016001) en een rapport met een praktijkcase (e160016001-2).

1.1 Validatie van levensduurmodel:

De afgelopen jaren zijn twee modellen ontwikkeld om de levensduur van waterbouwasfaltbeton op  dijkbekledingen  te  voorspellen:  één  op  basis  van  holle  ruimte,  leeftijd  en  breuksterkte,  de ander  op  basis  van  VGD-metingen. Een verbeterslag is het verkrijgen van meer data van een aantal dijkvakken. Er is gekozen om data te verkrijgen van de Van Pallandtdijk (Z-H), Lauwersmeerdijk (FR) en Pettemer zeewering (N-H). Er is een hoofdrapport (e140086301) en twee deelrapporten (e140086301-2 en e140086301-3).

Maart 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Achtergrondrapport (.pdf)

product volgt.

2

Handreiking voor vraagspecificatie van asfaltdijkbekleding.

De wijze waarop uitvoeringsprojecten in de GWW-sector worden aanbesteed is veranderd in de afgelopen jaren. Van de traditionele werkwijze waarbij een werk gedetailleerd werd voorbereid en in een bestek en tekeningen werd vastgelegd, wordt steeds meer overgegaan op contractvormen waarbij de opdrachtgever de vraag of de eisen specificeert van het product of werk dat de opdrachtnemer moet leveren. De opdrachtgever moet, beter dan voorheen, vastleggen wat zijn wensen en belangen zijn. Dit rapport (e160058601-2) bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de achtergronden beknopt toegelicht en wordt een stappenplan gegeven voor het opstellen van een vraagspecificatie. In het tweede deel is een voorbeeld uitgewerkt van een project waarbij een asfalt dijkbekleding wordt gereconstrueerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd geïntegreerd contract: een contractvorm waarbij de opdrachtgever een vraagspecificatie opstelt en aannemers ontwerpen opstellen en deze aanbieden.

Maart 2017

Handreiking dijkbekleding (.pdf)

3

Veiligheidsbeoordelingsmethode voor asfaltdijkbekleding (WBI-2017).

3.1 sterkte Waterbouwasfaltbeton:

Dit rapport (e130246901) worden proefmethoden gevalideerd om de sterkte van waterbouwasfaltbeton te bepalen. Voor dit project gelden de volgende hoofddoelen:

1. Het vergroten van inzicht en de nauwkeurigheid van testmethoden.

2. Het  ontwikkelen  van  alternatieve  testmethoden  voor  bepaling van sterkte en stijfheid.

3.2 werkwijzebeschrijving toetsing open steen asfalt:

Het rapport (e130334101) betreft de wijze van gegevens inwinning bij het op maat beoordelen van open steen asfalt onder golfklapbelasting.

2014

 

 

 2015

 

 

 

 

 

 

Rapport sterkte Waterbouwasfaltbeton (.pdf)


Rapport Werkwijze Geavv. toets asfalt (.pdf)

4

State of the art open steen asfalt (Stowa 2016-2).

Open  steenasfalt  wordt  de  laatste  jaren  weer  meer  toegepast  om  waterkeringen (overslagdijken)  en  oevers  te  beschermen.  Daarbij  blijkt  dat  ontwerpers,  aannemers  en

beheerders  moeilijk  aan  actuele  informatie  kunnen  komen  over open steenasfalt. In dit technische document is 45 jaar bestaande kennis en ervaring over het toepassen van open steenasfalt gebundeld en toegankelijk gemaakt.  Dit document  is  een  aanvulling  op  de  informatie  beschreven  in  het  technisch  rapport  asfalt  voor waterkeren uit het jaar 2002.

2016

 State of the art 2016 (.pdf)

5

State of the art asfaltdijkbekledingen.

Dit rapport (e120122001) bevat geactualiseerde kennis, waarin voorgesteld wordt delen uit het TR Asfalt voor Waterkeren te vervangen en waarin nieuwe kennis m.b.t. toetsen, inspecteren en ontwerpen van asfalt dijkbekleding is opgenomen. De bijlagen bij dit rapport bevatten detailinformatie, die nodig is voor het uitvoeren van de toetsing en het maken van ontwerpen.

2010

 State of the art 2010 (.pdf)

6

Beheersysteem voor asfaltdijkbekledingen.

6.1 Case study beheersysteem asfaltdijkbekledingen:

In  dit  rapport  zijn  de  resultaten  beschreven  van  een  case  study  die is uitgevoerd voor het opzetten van een beheermethode voor asfaltdijkbekledingen. Hierbij zijn gegevens uit verschillende jaren verzameld en ingepast in een beheersysteem. Omdat de case study is uitgevoerd om de opzet van  de  beheermethode  te  onderzoeken  zijn  de  gegevens  losgekoppeld  van  een  locatie waardoor  gegevens  fictief  kunnen zijn.

2011

 Rapport Casestudy beheermethode (.pdf)

 

Nadere toelichting onderzoeksprogramma:asfalt2 // asfalt2.jpg (68 K)

Zo’n 600 kilometer dijk, met name zeedijk, heeft een asfaltbekleding. Ongeveer 75 procent daarvan is inmiddels ouder dan dertig jaar. Uit ervaringen met het beoordelen van oudere asfaltdijkbekleding komt naar voren dat deze beoordeling verder moet worden verbeterd. Hoewel er inmiddels een restlevensduur voorspelling voor Waterbouwasfaltbeton mogelijk is, is het nog onzeker hoe lang deze bekledingen meegaan. Daarbij aansluitend bestaat er behoefte aan een strategie voor beheer & onderhoud, inclusief een geschikte risicobenadering met als doel de levensduur van asfaltdijkbekledingen te optimaliseren. In de nabije toekomst zal er een aanzienlijke hoeveelheid asfaltdijkbekleding worden vervangen. Hiervoor wordt een handreiking vraagspecificatie gemaakt, waarmee voor een duurzamere asfaltconstructie kan worden gekozen.

Dit gebeurt op de volgende manieren:

 1. De modellering van het gedrag van de bekleding onder extreme belastingen wordt verbeterd, waarbij ook breuksterkte en reststerkte worden meegenomen. Voor de validatie wordt gebruik gemaakt van beheersgegevens, prototype proeven en de resultaten van laboratoriumproeven.
 2. De veiligheidsbeoordeling wordt verbeterd en er komt een aanpak voor het monitoren van asfaltdijkbekledingen na een eerste gedetailleerde beoordeling.
 3. Er wordt een faalkansbenadering opgesteld, zodat duidelijk wordt met welke mate van zekerheid de bekleding aan de door het Rijk vast te stellen eisen en normen voldoet.
 4. Er wordt een beheer- en onderhoudsmethode uitgewerkt, aan de hand waarvan een beheerder zijn periodieke onderhoud kan plannen en ook kan inschatten op welke termijn vervanging of grootschalige reparatie van de bekleding nodig is.
 5. Er wordt gewerkt aan het specificeren van functionele eisen bij onderhoud en verbeteringswerken.Beschrijving workshops asfaltdijkbekledingen

Nr

Beschrijving 'workshop'

jaar

Download

1

Deze workshop bestond uit een presentatie van kennisleemten die volgen uit een inventarisatie, incl. prioritering, een presentatie van de aanpak van de problemen bij Westhoek-Zwarte Haan, lezingen over een’ toetsprotocol’, een beheersysteem, en rietdoorgroei. Presentaties door KOAC-NPC, TU Delft, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en Kees Montauban.

2006

 

2

Deze workshop bestond uit presentaties van nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de veiligheidsbeoordeling, een eerste aanzet van een beheersysteem bij waterschap Noorderzijlvest, een workshop functioneel specificeren, en een lezing over kennisleemten en het onderzoek dat wordt gedaan. Presentaties door Deltares, KOAC NPC, Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat, TU Delft. Er is veel discussie rondom het nut van functioneel specificeren en over hoe een beheersysteem er uit moet zien.

2008

 

3

Deze workshop bestond uit een presentatie van nieuwe ontwikkelingen t.a.v. inspectie en toetsmethode; een demonstratie digispectie van asfaltdijkbekleding; een lezing over inspectie m.b.v. radarsystemen. De nieuwe versie van het rekenprogramma Golfklap is behandeld, inclusief het zelf werken met Golfklap a.d.h.v. een demo. T.a.v. Kwaliteitszorg: Er zijn enkele cases behandeld. Tot slot een presentatie van onderzoek voor 2010 en later. Presentaties door KOAC NPC, Deltares, TU Delft, RPS BCC en Roadscanners.

2009

 Youtube film 2009 (link)

4

Er is tijdens deze workshop aandacht besteed aan het State of the art asfaltdijkbekledingen onderzoeksrapport 2010; Ontwikkelingen t.a.v. onderzoek in de komende jaren met discussie; workshop beheermethode voor asfaltdijkbekledingen. Presentaties door Rijkswaterstaat, Deltares, Infram, KOAC NPC, TU Delft, Kees Montauban. De workshop werd goed gewaardeerd, maar de toepasbaarheid voor de praktijk is aandachtspunt.

2010

 

5

Deze workshop bestond uit een lezing over wat 5 jaar onderzoek heeft opgeleverd; een presentatie over de het onderzoek bij de Belgische overloop dijken (Sigma-plan, met toepassen van (G)OSA); Lezing over de state of the art van open steen asfalt (OSA); workshop beheermethode; Verzorgd door: Patrik Peeters (WL Vlaanderen); Niek Leguit (Hydraphalt); Deltares, KOAC NPC, TU Delft. Er was veel interesse in de overloopdijken.

2012

 Youtube film 2012 (link)

6

Deze workshop is gehouden in Wieringerwerf, met in de middag een bezoek aan de Wieringermeerdijk, waar vol en zat gepenetreerde breuksteen is aangebracht als overlaging. Het programma bestond uit: een inventarisatie van de onderzoeksbehoefte (voor de resultaten hiervan zie document Sendsteps_Results_15-04-2014); een lezing over het  levensduurmodel voor waterbouw asfaltbeton; een workshop kwaliteitszorg; een lezing over Miramap metingen; het verhaal over de case Wieringermeerdijk met daarna een bezoek aan de locatie. Presentaties door Ronald Haarbrink (Miramap); KOAC NPC, Deltares, Hollands Noorderkwartier.

2014

 Youtube film 2014 (link)

7

Deze workshop is gehouden in het Nieuwland Erfgoed centrum te Lelystad. In het middag deel is aandacht geschonken aan de historie en de komende versterking van de Houtribdijk. Hierbij is er gediscussieerd over wat er nodig is om specificaties op te stellen bij innovatieve contractvormen. In het ochtend deel kwamen continu inzicht in asfaltdijkbekleding en het verbeteren van de duurzaamheid ervan aan bod. Tevens werd de recent gereed gekomen handreiking Vol&Zat gepenetreerde breuksteen door het  HHNK overhandigd aan RWS. Presentaties door: Royal HaskoningDHV, KOAC NPC, Deltares, TU Delft Weg- en Railbouwkunde, Kees Montauban. Koos Saathof (RWS) was dagvoorzitter.

2015

 Verslag 2015 .pdf


Youtube


Asfalt breuk // roggenplaat1.jpg (71 K)Asfalt breuk 2 // roggenplaat2.jpg (73 K)

 

Nr

Beschrijving 'publicatie'

jaar

Download

1

Titel: Golfklap model to determine the impact of waves on dike structures with an asphaltic concrete layer;
proceedings ICCE conferentie 2006.
In deze paper is de theorie achter het Golfklap model, dat gebruikt wordt bij het toetsen en ontwerpen van asfaltdijkbekledingen beschreven.

2006

 document (.pdf)

2

Titel: Resistance of aged asphaltic concrete to wave attack;
proceedings Coastal Structures conferentie 2011.
In deze paper is de kromme vermoeiingslijn beschreven, met daarin opgenomen de breuksterkte welke maatgevend wordt als het asfalt sterk is verouderd.

2011

 document (.pdf)

3

Titel: In situ testing of the strength of asphaltic revetments on sand dikes;
Proceedings 12th Baltic sea geotechnical conference 2012.
In deze paper wordt een in-situ validatie proef beschreven, waarbij het asfalt wordt belast met een mechanisch systeem dat de drukverdeling in een golfklap nabootst. Er zijn ook verkennende berekeningen aan de impact van golfklappen op asfalt op een met water verzadigde dijk opgenomen.

2012

 document (.pdf)

4

Titel: Fatigue of asphaltic dike revetments under wave loading: validation and improved modelling; Int. Journal of Pavement Eng. 2016; DOI: 10.1080/10298436.2016.1172708; In the Netherlands, 600 km of the sea dikes are protected by an asphaltic revetment that has to resist considerable wave loads with a significant wave height of up to 4.5 m. The asphalt layer can fail as a result of fatigue due to repeated loading under storm conditions. It is still unsure how the subsoil will behave and failure mechanisms may occur that are different from fatigue due to elastic bending, the latter being part of the current approach. A first step to validation consisted of finite element modelling that was compared with experiments on medium scale (scale 1:4). It was found that – as a first approximation and excluding extreme wave loads – the fatigue behaviour of aged asphalt on a typical sandy base under wave attack can be described with a combination of a relatively simple elastic–plastic response to wave loads and a special fatigue line that takes into account the flexural strength of the aged asphalt.

2016

link